Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до Закону України від 20 вересня 2019 року № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» будуть внесені ряд змін до законодавчих актів, в тому числі:

 

У Законі України Про молоко та молочні продукти (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац шостий частини першої виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

“Термін “маркування” вживається у значенні, наведеному в Законі України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів;

2) в абзаці другому частини другої статті 13 слова “нормативних документів” замінити словами “нормативно-правових актів”;

3) у частині першій статті 14:

в абзаці третьому слова “у процесі розроблення технічних умов і регламентів” виключити;

в абзаці четвертому слова “нормативних документів” виключити, а слова “технічного регулювання” замінити словами “безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, метрологічного нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері”;

4) в абзацах першому, третьому та п’ятому статті 15 слово “стандартів” виключити;

5) в абзаці восьмому частини першої статті 16 слова “державного стандарту України” замінити словами “нормативно-правових актів”.

 

У Законі України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

пункт 41 викласти в такій редакції:

“41) міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації – стандарти, інструкції, рекомендації та документи іншого типу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що розроблені та затверджені відповідними міжнародними організаціями”;

пункти 83 та 85 виключити;

2) у частині третій статті 2 слова “Стандарти для харчових продуктів, методики” замінити словом “Методики”;

3) у пункті 1 частини п’ятої статті 31 слова “а у разі відсутності таких актів – аналогічним вимогам, що викладені у нормативних документах” виключити;

4) частину третю статті 32 виключити.

 

У Законі України Про ветеринарну медицину (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53 із наступними змінами):

1) у статті 1 термін “стандарт” виключити;

2) у статті 75 слова “державних стандартів або технічних регламентів і стандарту ISO/IEC” замінити словами “нормативно-правових актів та/або міжнародних стандартів”.